Stacja Ratownictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 2013-02-25 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-14 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2016-04-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań SRM w Chełmie. Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.   Informacje zwrotne (opis procedury kasowo-skarbcowej) i dane kontaktowe Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/ W Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie wyznaczono osobę do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej. Osobą kontaktową jest Mariusz Karapuda, z którą można się kontaktować  mailowo lub telefonicznie. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   Dostępność architektoniczna W skład Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie wchodzą: 1. Dział Pomocy Doraźnej wraz ze Stacją Kontroli Pojazdów w Chełmie ul. Rejowiecka 128, 22-100 Chełm. Na terenie Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 128 znajduje się budynek główny (administracyjno – biurowy), budynek Stacji Kontroli Pojazdów z zapleczem warsztatowym oraz budynki magazynowe. 2. Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 97, 22-300 Krasnystaw, w skład której wchodzą: Dział Pomocy Doraźnej oraz Stacja Kontroli Pojazdów z zapleczem warsztatowym. 3. Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego we Włodawie przy Alei J. Piłsudskiego 55, 22-200 Włodawa w skład której wchodzi Dział Pomocy Doraźnej. Wszystkie budynki są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast sprawy administracyjne można załatwić w Chełmie w budynku głównym na drugim piętrze. Komunikacja w w/w. budynku odbywa się poprzez wewnętrzną klatkę schodową. Na terenie SRM w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 128 znajduje się parking, na którym wydzielono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych usytuowany na równi pochyłej dostosowany do podjazdu wózków. Toaleta dla osób poruszających się na wózku znajduje się na parterze w budynku głównym. SRM zapewnienia możliwość dostępu do budynku głównego osobom korzystającym z psa asystującego. SRM zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji z budynku głównego z pomocą poinstruowanych pracowników zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. SRM zapewnia możliwość kontaktu osób ze szczególnymi potrzebami z pracownikami konkretnego działu/pokoju. W celu skorzystania z tej możliwości należy skorzystać z domofonu bądź zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu: 82 5655234.