Historia
Historia ratownictwa medycznego na ziemi chełmskiej przypada na okres powojenny. Pomoc doraźna zazwyczaj kojarzona była z organizacjami militarnymi, przy których tworzone były oddziały sanitarne udzielające pomocy rannym żołnierzom. Podobnie sytuacja wyglądała na ziemi chełmskiej. Pierwsze wzmianki dotyczące zagadnienia pomocy doraźnej obejmują początek 1939 roku, kiedy przy Garnizonie Wojskowym w Chełmie został utworzony batalion Obrony Narodowej "Chełm", w skład którego wchodził patrol sanitarny. Okres powojenny to czas licznych przemian w strukturze organizacyjnej państwa polskiego. Odbudowa kraju i gospodarki przyniosła daleko idące zmiany, które objęły również swym zakresem ochronę obywateli w sferze opieki zdrowotnej. Dzięki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża, sukcesywnie na terenie Polski tworzone były stacje Pogotowia Ratunkowego PCK. Oficjalnie rok 1949 można uznać się za początek działalności Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Rok później zostały powołane oddziały PCK w Krasnymstawie i Włodawie.
W latach 1958-1964 Pogotowie usytuowane było razem ze Szpitalem Gruźliczno - Zakaźnym, zlokalizowanym przy ulicy Hrubieszowskiej. W 1964/1965r. Pogotowie zostało przeniesione na ulicę Mickiewicza, gdzie stacjonowało do końca lat 60-tych. W późniejszym czasie siedzibę Pogotowia stanowiły pomieszczenia na parterze "Gmachu", dawnej Dyrekcji PKP w Chełmie. W roku 1972 szpital w Chełmie włączył pogotowie w swe struktury jako Dział Pomocy Doraźnej i usytuował w budynku MSPZOZ przy ulicy Wołyńskiej 11, gdzie funkcjonowało do końca grudnia 2011 r.
Pogotowie przez lata pełniło różne funkcje w opiece zdrowotnej. Początkowo wyjeżdżało tylko do zagrożeń życia i nagłych wypadków, aby przez lata stać się swoistą "przychodnią na kółkach", wspomagającą niewydolny system podstawowej opieki zdrowotnej. Szansą na przywrócenie ustawowych funkcji Pogotowia Ratunkowego stało się opracowanie Programu o Zintegrowanym Ratownictwie Medycznym, ale przede wszystkim Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pierwsza ustawa częściowo weszła w życie w roku 2001 ale dopiero ustawa z roku 2006 wskazała kierunek rozwoju ratownictwa medycznego w Polsce.
Drugim członem składowym obecnej Stacji Ratownictwa Medycznego były ambulanse i zaplecze techniczne należące do Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego. Od maja 1999 r. uchwałą IX/78/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego została przekształcona w Kolumnę Transportu Sanitarnego w Chełmie i stała się jednostką samodzielnie finansującą i pokrywającą koszty z wypracowanych przychodów. Podstawowym zadaniem statutowym jednostki było świadczenie usług specjalistycznym transportem na rzecz Zespołów Opieki Zdrowotnej. Struktura organizacyjna obejmowała Kolumnę w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie. W takiej postaci KTS funkcjonował do dnia 31 lipca 2001 r.

Początki
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ działalność swoją pod obecną nazwą rozpoczęła w dniu 1 sierpnia 2001 r. w wyniku połączenia Kolumny Transportu Sanitarnego z Działem Pomocy Doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmie na podstawie uchwały XXV/294/2000 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 października 2000 r., obejmując swoim działaniem z zakresu usług ratownictwa medycznego obszar powiatu chełmskiego i miasta Chełma, natomiast w zakresie usług transportowych, powiat krasnostawski i włodawski. W wyniku utraty możliwości wykonywania umowy dotyczącej pogotowia ratunkowego przez SP ZOZ Krasnystaw z dniem 1 grudnia 2001 r. SRM rozpoczęła wykonywanie usług ratownictwa medycznego w powiecie krasnostawskim. W 2003r. kiedy SPZOZ we Włodawie utracił możliwości realizowania usług pogotowia ratunkowego, SRM zawarła umowę na usługi ratownictwa medycznego w powiecie włodawskim. Jednostka jest zarejestrowana w sądzie pod nr KRS 0000023184.
Jednym z założeń tworzącego się systemu ratownictwa medycznego miały być centra powiadamiania ratunkowego i dlatego w roku 2004 roku przy współpracy Starosty Chełmskiego, Starosty Krasnostawskiego i Prezydenta Miasta Chełm oraz przy udziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie pod patronatem Wojewody Lubelskiego utworzono wspólne dla służb ratowniczych Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Chełma, powiatu chełmskiego i powiatu krasnostawskiego. Siedzibą CPR była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. W wyniku połączenia nastąpiła integracja stanowisk dyspozytorskich pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Centra posiadały bezpośrednią łączność z Zespołami Ratownictwa Medycznego (ZRM), Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi (SOR), Izbami Przyjęć oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Pozwoliło to na skoordynowanie działań ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki systemu, a także działań podejmowanych przez inne jednostki uczestniczące w akcji ratowniczej. Powstał nowoczesny system teleinformatyczny oparty na cyfrowych mapach, GPS, elektronicznym obiegu dokumentacji oraz łączności, który pozwolił na bardzo szybkie i sprawne dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego. Do wspomnianego CPR, dołączono dysponowanie zespołami z powiatu włodawskiego, najpierw zdalnie z Włodawy, następnie włączono w struktury dyspozytorni w Chełmie. Do marca 2021r. CPR w Chełmie obsługiwał trzy powiaty; chełmski, krasnostawski i włodawski, dysponując 13 zespołami ratownictwa medycznego i współpracując z pozostałymi dyspozytorniami medycznymi w kraju. Od kwietnia 2021 roku dyspozytornia medyczna w Chełmie została przeniesiona do Lublina by docelowo stać się częścią Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Początek XXI wieku to czas intensywnej pracy nad efektywnym systemem dysponowania zespołami ratownictwa medycznego co przekładało się na alokację ZRM: rozmieszczanie podstacji i karetek w miejscach zapewniających najkrótszy czas dojazdu do pacjenta.

Obecnie
Stacja Ratownictwa Medycznego jest dysponentem 13 zespołów ratownictwa medycznego rozstawionych zgodnie z planem wojewódzkim w 8 miejscach stacjonowania na obszarze powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Zespoły wyjazdowe są zawiadywane przez dyspozytornię medyczną będącą w strukturach lubelskiego urzędu wojewódzkiego. Ambulanse zespołów ratownictwa wyposażono w odbiorniki GPS pozwalające dyspozytorom monitorować pozycje pojazdów i ich stan.
Pracę dyspozytorów i ZRM łączy ogólnopolski System Wspomagania Decyzji Państwowego Ratownictwa Medycznego, który pozwala na przesył danych dotyczących wezwania i tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta.
Głównym celem Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie jest:
• udzielanie doraźnych świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia,
• wykonywanie usług transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu samochodowego w ramach transportu dla POZ zgodnie z zawartymi umowami
• transport chorych, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków lokomocji dla podmiotów instytucjonalnych i prywatnych
• organizowanie, koordynowanie działań oraz udzielanie pomocy w razie klęsk żywiołowych, katastrof i innych masowych akcji w rejonie działania,
• wykonywanie usług transportu sanitarnego, polegających na przewozie materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu,
• obsługa medyczna imprez i uroczystości,
• organizowanie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego,
• szkolenia i edukacja w zakresie pierwszej pomocy i zaawansowanych czynności ratunkowych.

Jednostka prowadzi również działalność dodatkową utrzymując dwie stacje kontroli pojazdów oraz stacje obsługi, w których świadczy usługi diagnostyczne i serwis pojazdów samochodowych, naprawy podzespołów, sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Obecnie SRM działa na obszarze trzech wschodnich powiatów województwa lubelskiego.
Na majątek firmy składają się środki rzeczowe działów, które zostały połączone w jedną firmę, budynek i ziemia dawnych Kolumn Transportu Sanitarnego w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie, myjnia samochodowa, 13 wysokospecjalistycznych karetek z pełnym wyposażeniem, 4 karetki transportowe, kilka ambulansów zapasowych oraz samochody dostawcze i osobowe służące działalności pomocniczej.
Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie dysponuje taką strukturą organizacyjną, dzięki której zagrożony pacjent otrzymuje fachową pomoc w jak najkrótszym czasie. Jest to szczególnie cenne w aglomeracji miejskiej, która jest miejscem przelotowym na trasie do Dorohuska - wschodniej granicy kraju i jednocześnie granicy UE.