UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

 Formy udostępnienia:

1) do wglądu w siedzibach Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ w Chełmie, Włodawie, Krasnymstawie – w zależności od miejsca przechowywanej dokumentacji;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Udostępnianie dokumentacji następuje w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Dokumentację medyczną udostępnia się na pisemny wniosek. - Wzór stanowi załącznik nr 1.W przypadku udostępnienia dokumentacji pacjentowi, wniosek składa pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta.

Wnioski należy składać w sekretariacie Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ, ul. Rejowiecka 128 Chełm w dni robocze: poniedziałek – czwartek w godz. 7.00 – 15.00, piątek w godz. 7.00 – 13.00.

W przypadku złożenia wniosku o dokumentację lub odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” zawierające dane osobowe oraz serię i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej. - Wzór stanowi załącznik nr 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez wcześniejsze uzgodnienie możliwości, sposobu i terminu udostępnienia dokumentacji z pracownikiem Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – sekretariat, tel. 82 565 52 34 (II piętro, ul. Rejowiecka 128, Chełm) lub komórki organizacyjne w Krasnymstawie/Włodawie. Dokumentacja medyczna jest wydawana, po okazaniu dowodu osobistego i dowodu uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej: od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00 w piątek w godz. 7.00 – 13.00. Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę na rachunek bankowy SRM lub bezpośrednio w SRM Chełm. Nr konta bankowego na które przyjmowane są wpłaty za dokumentację medyczną: Bank PEKAO SA I 
Oddział w Chełmie nr rachunku 81 1240 2223 1111 0010 6416 7207
 z dopiskiem: opłata za dokumentację medyczną - podać imię i nazwisko pacjenta. W wyjątkowych przypadkach dokumentacja medyczna może być dostarczona za pośrednictwem poczty. W takim przypadku do „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty. W przypadku braku dowodu uiszczenia opłaty, podstawę zapłaty stanowić będzie faktura przesyłana wraz z dokumentacją medyczną. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie pobiera opłatę, zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417).

CENNIK ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ